ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกสารข้อมูลความปลอดภัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''MSDS''' ย่อมาจากคำว่า '''[[MSDS|Material safety data sheet]]''' คือ รายละเอียดของสารเคมีอันตราย<ref>ความปลอดภัยในการทำงาน กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน</ref> ตาม[[กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน]]
 
'''MSDS''' จะมีลักษณะคล้าย 'ฉลาก' ที่ติดไว้ที่หีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้ม[[สารเคมี]]อันตราย ซึ่งจะบอกให้รู้ถึงอันตรายของสิ่งที่อยู่ในภาชนะบรรจุ ด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอันตราย และโดยมีคำว่า '''สารเคมีอันตราย''' หรือ '''วัตถุมีพิษ''' หรือคำอื่นใดที่การแสดงถึงอันตรายตามชนิดของสารเคมีนั้นๆ รวมทั้งจะต้องแสดง '''[[ชื่อทางเคมี]]''' หรือ '''[[ชื่อทางวิทยาศาสตร์]]''' '''ปริมาณ''' และ'''ส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย''' '''วิธีการใช้ วิธีการเก็บ วิธีการเคลื่อนย้าย ตลอดจนอันตรายของสารเคมี''' และการ'''[[ปฐมพยาบาล]]''' '''อาการหรือความเจ็บป่วยเนื่องจากสารเคมี รวมถึงข้อมูลคำเตือนเกี่ยวกับวิธีการหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมี''' เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานกับสารเคมีอันตรายนั้นๆ ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อีกทั้งสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินใดๆรายละเอียด อันอาจเกิดจากสารเคมีอันตรายนั้นๆดังนี้
#'''[[ชื่อทางเคมี]]''' หรือ '''[[ชื่อทางวิทยาศาสตร์]]'''
#CAS No. หรือ UN/ID No.
#รายละเอียดผู้ผลิต ผู้นำเข้า
#การใช้ประโยชน์
#ค่ามาตรฐานความเป็นพิษ
#คุณสมบัติทางกายภายและเคมี
#อันตรายต่อสุขภาพ
#ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา
#อัคคีภัย/[[ระเบิด]]
#การเก็บรักษา/ขนส่ง
#การกำจัดกรณีรั่วไหล
#[[อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล]]
#การ[[ปฐมพยาบาล]]
#ผลกระทบต่อ[[สิ่งแวดล้อม]]
#การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานกับสารเคมีอันตรายนั้นๆ ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อีกทั้งสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินใดๆ อันอาจเกิดจากสารเคมีอันตรายนั้นๆ
 
== อ้างอิง ==
95

การแก้ไข