ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกสารข้อมูลความปลอดภัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''MSDS''' ย่อมาจากคำว่า '''Material safety data sheet''' คือ รายละเอียดของสารเคมีอันตร...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''MSDS''' ย่อมาจากคำว่า '''Material safety data sheet''' คือ รายละเอียดของสารเคมีอันตราย<ref>ความปลอดภัยในการทำงาน กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน</ref> ตาม[[กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน]]
 
'''MSDS''' จะมีลักษณะคล้าย 'ฉลาก' ที่ติดไว้ที่หีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้ม[[สารเคมี]]อันตราย ซึ่งจะบอกให้รู้ถึงอันตรายของสิ่งที่อยู่ในภาชนะบรรจุ ด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอันตราย และมีคำว่า '''สารเคมีอันตราย''' หรือ '''วัตถุมีพิษ''' หรือคำอื่นใดที่แสดงถึงอันตรายตามชนิดของสารเคมีนั้นๆ รวมทั้งจะต้องแสดง '''[[ชื่อทางเคมี]]''' หรือ '''[[ชื่อทางวิทยาศาสตร์]]''' '''ปริมาณ''' และ'''ส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย''' '''วิธีการใช้ วิธีการเก็บ วิธีการเคลื่อนย้าย ตลอดจนอันตรายของสารเคมี''' และการ'''[[ปฐมพยาบาล]]''' '''อาการหรือความเจ็บป่วยเนื่องจากสารเคมี รวมถึงข้อมูลคำเตือนเกี่ยวกับวิธีการหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมี''' เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานกับสารเคมีอันตรายนั้นๆ ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อีกทั้งสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินใดๆ อันอาจเกิดจากสารเคมีอันตรายนั้นๆ
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
95

การแก้ไข