ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
'''คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ''' (ชื่อย่อ '''คตส.''') เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ในเรื่องที่ได้กระทำการให้รัฐเสียหายเฉพาะรัฐบาล [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]เท่านั้น ตั้งขึ้นตาม ประกาศ[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ฉบับที่ 30 <ref>http://www.mict.go.th/cdrc/read.asp?id=8174&cid=1&search=</ref> ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย
 
* นาย[[นาม ยิ้มแย้ม]] ประธานกรรมการตรวจสอบ<ref>http://www.thaiinsider.com/ShowNewsPost.php?Link=News/Political/2006-10-02/19-56.htm</ref>
* นาย[[แก้วสรร อติโพธิ]] เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* นาย[[สัก กอแสงเรือง]] โฆษกคณะกรรมการตรวจสอบ
* นาย[[กล้านรงค์ จันทิก]]
* คุณหญิง[[จารุวรรณ เมณฑกา]]
* นาย[[จิรนิติ หะวานนท์]]
* นาย[[บรรเจิด สิงคะเนติ]]
* นาย[[วิโรจน์ เลาหะพันธุ์]]
* นาย[[สวัสดิ์ โชติพานิช]] (ลาออก)
* นาง[[เสาวนีย์ อัศวโรจน์]]
* นาย[[อุดม เฟื่องฟุ้ง]]
* นาย[[อำนวย ธันธรา]]
 
== บทบาทและอำนาจหน้าที่ ==
{{โครง-ส่วน}}
อำนาจหน้าที่ของ คตส.เป็นไปตาม ประกาศ คปค.ฉบับที่ 30 โดยเฉพาะข้อ 9 ได้บัญญัติว่า
 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีความเห็นแตกต่างแต่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นยืนยันความเห็นเดิม ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดำเนินการให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแล้วแต่กรณี
 
== คณะกรรมการชุดเดิม ==
'''คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 30''' เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นทดแทน ''คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่มีอำนาจตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ หรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง โดยผลการปฏิรูปการปกครอง'' ซึ่งตั้งขึ้นตามประกาศ [[คปค.]] ฉบับที่ 23 <ref>http://www.mict.go.th/cdrc/read.asp?id=8107&cid=1&search=</ref> ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีการแก้ไขอำนาจหน้าที่ หน่วยงานรองรับ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยขยายอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมถึงความผิดอันเกิดจากการหลีกเลี่ยงกฎหมายภาษีอากร ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และตัดรายชื่อกรรมการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐบาล [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]ออกไป <ref>http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0101011049&day=2006/10/01</ref>
 
** [[อัยการสูงสุด]] - คือ นาย[[พชร ยุติธรรมดำรง]]
** เลขาธิการ[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] - คือ นาย[[ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ]]
** เลขาธิการ[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน]] - คือ พลตำรวจตรี [[พีรพันธุ์ เปรมภูติ]]
** เจ้า[[กรมพระธรรมนูญ]] - คือ พลเอก [[อัฎฐพร เจริญพานิช]]
** ผู้ว่าการ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]] - คือ [[หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล]]
** เลขาธิการ[[สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์]] - คือ นาย[[ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล]]
 
== การรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ==
ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทางสภา[[มหาวิทยาลัยรังสิต]]ได้มีมติมอบปริญญา[[ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์]] สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐทั้งหมด โดยได้รับปริญญานี้พร้อมกับ นาย[[เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ]] สมาชิก[[วุฒิสภาไทย |วุฒิสภา]]แบบสรรหา และนาย[[วีระ สมความคิด]] นักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนด้วย<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1229081208&grpid=01&catid=01 ม.รังสิต ประกาศยกย่อง มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่อดีตคตส. - ก๊วนคนไม่เอา"แม้ว"]</ref>
 
== อ้างอิง ==
* ''The Bangkok Post'', [http://www.bangkokpost.com/topstories/topstories.php?id=128252 New Thaksin charges], June 16, 2008.
{{รายการอ้างอิง}}
<references />
 
{{wikisource|มติของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ}}
 
[[หมวดหมู่:การเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:คตส.| ]]
{{โครงการเมือง}}