ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเลขคณิต"

โดยที่สัญลักษณ์ <math>x^{\overline{n}}</math> หมายถึง[[แฟกทอเรียลลำดับเพิ่ม]] (rising factorial) และ <math>\Gamma (x)</math> แทน[[ฟังก์ชันแกมมา]] อย่างไรก็ตามสูตรนี้จะใช้งานไม่ได้เมื่อ <math>a_1/d</math> เป็นจำนวนเต็มลบหรือศูนย์
 
สูตรดังกล่าวนี่เป็นรูปแบบทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นจากการคูณสมาชิกของการก้าวหน้าเลขคณิต 1 × 2 × ... × ''n'' ซึ่งที่ได้นิยามไว้แล้วใน[[แฟกทอเรียล]] ''n''! ดังนั้นผลคูณของลำดับนี้
::<math>m \times (m+1) \times (m+2) \times \cdots \times (n-2) \times (n-1) \times n \,\!</math>
จะมีค่าเท่ากับ
130,633

การแก้ไข