ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

== ประวัติ ==
{{โครง-ส่วน}}
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล สมัยศาสตราจารย์ณัฐ ภมรประวัติ เป็นอธิการบดี อนุมัติโครงการการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ หรือ International Students Degree Program – ISDP มีศาสตราจารย์สิรินทร์ พิบูลนิยม เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโครงการ โครงการนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย การเรียนการสอนเป็น Liberal Art Education ที่มุ่งให้นักศึกษาเป็นคนรู้กว้าง รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ เข้าใจวิวัฒนาการของสังคมไทย สังคมโลก เข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยและสากลเป็นอย่างดี บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจมีมาตรฐานตรงตามความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัย สมัย ศ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติอนุมัติให้โครงการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยาลัยในกำกับมหาวิทยาลัยมหิดลดำรงฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นหน่วยงานนำร่องบริหารงานแบบนอกระบบราชการ มีการบริหารจัดการเป็นอิสระ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จริยา บรอคเคลแมน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นผู้วางระบบการบริหารจัดการด้วยเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ เอง นับเป็น การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวิทยาลัยนานาชาติ การบริหารจัดการรูปแบบใหม่นี้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะผู้บริหารฯ กำหนดทิศทาง และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มุ่งสู่ความเป็นวิทยาลัยนานาชาติระดับสากล เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านหลากหลายมิติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ รับใช้สังคม อุดมคุณธรรม วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายการศึกษาใน 5 ทวีป ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การวิจัย และจัดให้บริการวิชาการสู่สังคม จนทำให้วิทยาลัยฯ เป็นต้นแบบของการให้บริการทางวิชาการ และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทยอย่างแท้จริง มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
== หลักสูตร ==
ผู้ใช้นิรนาม