ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

/* คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ คตส. /๒๕๕๐ เรื่อง อายัดทรัพย์สินของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(/* คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ คตส. /๒๕๕๐ เรื่อง อายัดทรัพย์สินของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
---------------------------------------
 
===รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์===
ผู้ใช้นิรนาม