ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย"

แก้ไขปี ค.ศ./พ.ศ.
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(แก้ไขปี ค.ศ./พ.ศ.)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพ:honor_ribbons01.jpg|thumb|เครื่องหมายแพรแถบ[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย]]]]
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์''' คือ [[เหรียญ]] และตรา อันเป็นเครื่องประดับยศ เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โดยทรงเรียกว่า '''"เครื่องราชอิสริยยศ"''' เมื่อ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] [[พระปิยมหาราช]] ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนจากคำว่า '''"เครื่องราชอิสริยยศ"''' มาเป็นคำว่า '''"เครื่องราชอิสริยาภรณ์"'''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2432/037/312_1.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไขเพิ่มเติม], เล่ม ๖, ตอน ๓๗, ๑๕ ธันวาคม .ศ. ๑๘๘๙ (พ.ศ. ๒๔๓๒), หน้า ๓๑๒ </ref> สำหรับพระราชทานแก่[[พระบรมวงศานุวงศ์]] ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่[[ชาติ]] [[ศาสนา]] [[พระมหากษัตริย์]] ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี ๔ ประเภท ดังนี้
 
== ประวัติ ==
|colspan=6 bgcolor=gold|<center><big>สำหรับพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดี</big></center>
|-
| [[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]] || [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2425]] || [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] || ||<ref name="พรบ1">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2437/014/107_1.PDF พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงษ์], เล่ม ๑๑, ตอน ๑๔, ๓๐ มิถุนายน .ศ. ๑๘๙๔ (พ.ศ. ๒๔๓๗), หน้า ๑๐๗ </ref>
|-
| [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์]] || [[พ.ศ. 2394]] || [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]|| ||<ref name="น.ร.">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/042/459_1.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์], เล่ม ๑๐, ตอน ๔๒, ๑๔ มกราคม .ศ. ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖), หน้า ๔๕๙ </ref>
|-
| [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] || [[พ.ศ. 2416]] || พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|| ||<ref name="จจจ">พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยยศจุลจอมเกล้าสำหรับตระกูล ปีระกาเบญจศก จุลศักราช ๑๒๓๕ </ref>
| [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี]] || [[22 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2461]] || [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]|| ||<ref name="ร.6">[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2461/A/169.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี], เล่ม ๓๕, ตอน ๐ก, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๑๖๙ </ref>
|-
| [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] || [[พ.ศ. 2404]] || พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|| ||<ref name="ช้างเผือก">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/039/425_1.PDF พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก], เล่ม ๑๐, ตอน ๓๙, ๒๔ ธันวาคม .ศ. ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖), หน้า ๔๒๕ </ref>
|-
| [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] || [[พ.ศ. 2412]] || พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|| ||<ref name="มกท">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/041/445_1.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม], เล่ม ๑๐, ตอน ๔๑, ๗ มกราคม .ศ. ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖), หน้า ๔๔๕ </ref>
|-
| [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์]] || [[22 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2534]] || พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช|| ||<ref name="ดิเรก">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/127/1.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔], เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๒๗ ก ฉบับพิเศษ, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑ </ref>
344

การแก้ไข