ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
คือ มหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ขึ้นตรงกับทบวงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทั้งมหาวิทยาลัยปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสอบวัดความรู้ อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทบาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ และมหาวิทยาลัยเปิดที่รับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีสมัครเข้า เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธรรมาธิราช ฯลฯ
170

การแก้ไข