ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวาสุเทวี"

 
== นโยบาย ของโรงเรียน ==
1. #พัฒนานักเรียน โดยให้การอบรม เป็นรายบุคคล ครบสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
 
2. #ปลูกฝังค่านิยม ความรักและเมตตา รู้จักรับใช้ช่วยเหลือสังคม ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 
3. #ปลูกฝังความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1. พัฒนานักเรียน โดยให้การอบรม เป็นรายบุคคล ครบสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
4. #ส่งเสริมด้วยวิชาการ และปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
 
2. ปลูกฝังค่านิยม ความรักและเมตตา รู้จักรับใช้ช่วยเหลือสังคม ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 
3. ปลูกฝังความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
4. ส่งเสริมด้วยวิชาการ และปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
 
 
== ตราสัญลักษณ์ ==
6,300

การแก้ไข