ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ"

# ต่อสู้โรด[[เอดส์]] [[มาลาเรีย]] และ[[โรคระบาด]]ร้ายแรงอื่นๆ
# รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
# ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลกพ่อมึงอึ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม