ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ท้องที่อำเภออินทร์บุรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่
* [[เทศบาลตำบลอินทร์บุรี]] ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,6,และ 7 ของตำบลอินทร์บุรี
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี (นอกเขต[[เทศบาลตำบลอินทร์บุรี]])
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประศุกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับยาทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม