ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประตูเมืองนครราชสีมา"

==ประตูชุมพล==
[[ภาพ:20078232015441.jpg|thumb|right|ประตูชุมพล ก่อนการบูรณะ]]
 
'''ประตูชุมพล''' เป็นประตูเมืองด้านทิศตะวันตกของ[[เทศบาลนครนครราชสีมา|ตัวเมืองนครราชสีมา]]เก่า เป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวในบรรดาประตูเมืองทั้งหมดของ[[นครราชสีมา|เมืองนครราชสีมา]] ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่พร้อมกำแพงเมืองเก่า โดยตัวเมืองปัจจุบันได้มีขยายออกไปยังพื้นที่รอบนอกไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่าเดิม ส่งผลทำให้ปัจจุบัน ประตูชุมพลจึงเหมือนตั้งอยู่กลางเมือง ต่อมาทางหน่วยราชการของจังหวัดนครราชสีมาได้สร้างอนุสาวรีย์[[ท้าวสุรนารี]](ย่าโม) แล้วนำมาประดิษฐานบนแท่นสูง ตรงบริเวณหน้าประตูชุมพล ซึ่งได้มีการถมคูเมืองทางด้านทิศตะวันตกบางส่วน เพื่อทำเป็นพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2477 ส่วนหอยามรักษาการณ์ทรงไทย, ประตูเมือง และกำแพงเมืองโบราณที่ชำรุดทรุดโทรมพังลงไปมากนั้น ทางราชการได้บูรณะซ่อมแซม และสร้างขึ้นมาใหม่บางส่วน โดยคงไว้ซึ่งรูปแบบและศิลปะการก่อสร้างตามของเดิมไว้ทั้งหมด พร้อมกับได้อัญเชิญ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) ทั้งหมดมาสร้างและตั้งขึ้น ณ บริเวณที่ปัจจุบัน ตราบเท่าทุกวันนี้
:<font Style="font-weight:bold; font-size:12pt;">ประตูชุมพล</font>
เป็นประตูเมืองด้านทิศตะวันตกของ เป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียว ในบรรดาประตูเมืองทั้งหมด 4 ประตูของเมืองนครราชสีมา ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่พร้อมกำแพงเมืองเก่า สำหรับ ชื่อประตู "'''ชุมพล'''" นั้นหมายความถึง ที่ชุมนุมพลส่วนใหญ่ เป็นประตูสำหรับเตรียมไพร่พล และออกศึก เนื่องจากมีภูมิประเทศเปิดกว้าง ไม่มีป้อมปราการตามธรรมชาติเหมือนประตูอื่น ๆ
 
'''ประตูชุมพล''' เป็นประตูเมืองด้านทิศตะวันตกของ[[เทศบาลนครนครราชสีมา|เนื่องจากตัวเมืองนครราชสีมา]]เก่าปัจจุบัน เป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวในบรรดาประตูเมืองทั้งหมดของ[[นครราชสีมา|เมืองนครราชสีมา]] ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่พร้อมกำแพงเมืองเก่า โดยตัวเมืองปัจจุบันได้มีขยายออกไปยังพื้นที่บริเวณรอบนอกไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่าเดิม ส่งผลทำให้ปัจจุบัน ประตูชุมพลจึงเหมือนเสมือนตั้งอยู่กลางเมือง ต่อมาทางหน่วยราชการของ[[จังหวัดนครราชสีมา]]ได้สร้างอนุสาวรีย์[[ท้าวสุรนารี]](ย่าโม) แล้วนำมาประดิษฐานบนแท่นสูง ตรงบริเวณหน้าประตูชุมพล ซึ่งได้มีการถมคูเมืองทางด้านทิศตะวันตกบางส่วน เพื่อทำเป็นพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2477สำหรับ ส่วนหอ ยามรักษาการณ์ทรงไทย, ประตูเมือง และกำแพงเมืองโบราณที่ชำรุดทรุดโทรมพังลงไปมากนั้น ทางราชการได้บูรณะซ่อมแซม และสร้างขึ้นมาใหม่บางส่วน โดยคงไว้ซึ่งรูปแบบและศิลปะการก่อสร้างตามของเดิมไว้ทั้งหมด พร้อมกับได้อัญเชิญ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) ทั้งหมดมาสร้างและตั้งขึ้น ณ บริเวณที่ปัจจุบัน ตราบเท่าทุกวันนี้
 
อนึ่ง '''ประตูชุมพล''' ทางกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480<ref>[http://www.archae.go.th/Monument/Eastern/NakornRachasima.asp ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ,เล่มที่ ๕๔, หน้า ๒๒๘๕]</ref>และ '''กำแพงเมืองโคราช '''ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479<ref>[http://www.archae.go.th/Monument/Eastern/NakornRachasima.asp ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ,เล่มที่ ๕๓, หน้า ๑๕๒๗]</ref>
530

การแก้ไข