ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาราฟิน"

แทนที่ "แว๊กซ์" → "แว็กซ์" ด้วยสจห. +เก็บกวาด +ภาษาอังกฤษมากเกินไป
(ย้อนการเขียนทับ มารวม)
(แทนที่ "แว๊กซ์" → "แว็กซ์" ด้วยสจห. +เก็บกวาด +ภาษาอังกฤษมากเกินไป)
**ใช้ทาปาก-ผิว เพื่อลดความหยาบกร้าน(เพิ่มความชุ่มชื้น)
 
== พาราฟิน แว๊กซ์แว็กซ์ ==
Paraffin wax
พาราฟิน แว๊กซ์
 
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว๊กซ์แว็กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2 จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยู่ที่ระหว่าง 48-68 oซ องศาเซนเซียส (Hydrocarbonoc)
เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2
จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง (Solid) มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว
มีจุดหลอมเหลว (Melting point) อยู่ที่ระหว่าง 48-68 oซ องศาเซนเซียส (oc)
 
=== คุณสมบัติทางเคมีของพาราฟิน แว็กซ์ ===
Specification of Paraffin wax
 
Appearance*ลักษณะ/formรูปร่าง Slab แบบแผ่น/Granuleแบบเม็ด
ลักษณะ/รูปร่าง*สี แบบแผ่น/แบบเม็ด ขาว
*ค่าพีเฮช ความเป็นกรด/ด่าง 5.8-6.3
*ปริมาณน้ำมันในแว๊กซ์แว็กซ์(%ของน้ำหนักแว็กซ์) 0.1%-5%
Color ASTM D-1500 White
สี*กลิ่น ขาวเล็กน้อย
*ค่าความถ่วงจำเพาะ(กรัม ต่อลบ.ซม.) 0.82-0.92
มี*จุดหลอมเหลว (Melting point) อยู่ที่ระหว่าง 48-68 oซ )(องศาเซนเซียส (oc) 48-68
*จุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น) (oซ)(องศาเซนเซียส) 66-69
*จุดวาบไฟ (oซ)(องศาเซนเซียส) 204-271
*จุดเริ่มติดไฟ (oซ)(องศาเซนเซียส) 238-263
*จุดเดือด (oซ)(องศาเซนเซียส) 350-430
*ค่าความหนืดที่100 oซ (องศาเซนเซียส) (เซนติสโตก) 3.1-7.1
*จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล - 9-36
*ค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 oซ องศาเซนเซียส 20 max/ค่าสูงสุด
 
=== การจำแนกประเภท ===
pH
ค่าพีเฮช ความเป็นกรด/ด่าง 5.8-6.3
 
พาราฟิน แว๊กซ์ (Paraffin wax)แว็กซ์ แบ่งเกรดโดยการใช้ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content)
Oil content (%wt.)ASTM D-721
โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เกรด ดังนี้
ปริมาณน้ำมันในแว๊กซ์(%ของน้ำหนักแว็กซ์) 0.1%-5%
Odor Odorless
กลิ่น เล็กน้อย
 
1. พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลี่ลลี่ รีไฟน์ (Paraffin wax Fully refined)
Specific gravity(g/cm3)ASTM D-1298
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 0.1% - 0.5%ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
ค่าความถ่วงจำเพาะ(กรัม ต่อลบ.ซม.) 0.82-0.92
 
Melting point(oC)ASTM D-127
จุดหลอมเหลว(oซ)(องศาเซนเซียส) 48-68
 
Congealing point(oC)ASTM D-938
จุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น) (oซ)(องศาเซนเซียส) 66-69
Flash point(oC)ASTM D-92
จุดวาบไฟ (oซ)(องศาเซนเซียส) 204-271
 
Fire point(oC)
จุดเริ่มติดไฟ (oซ)(องศาเซนเซียส) 238-263
 
Boiling point(oC)
จุดเดือด (oซ)(องศาเซนเซียส) 350-430
 
Kinematic viscosity @100oC(cSt)ASTM D-445
ค่าความหนืดที่100 oซ (องศาเซนเซียส) (เซนติสโตก) 3.1-7.1
Carbon number. Range (CnH2n+2)
จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล - 9-36
Penetration @25 oC dmm ASTM D-1321
ค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 oซ องศาเซนเซียส 20 max/ค่าสูงสุด
 
 
พาราฟิน แว๊กซ์ (Paraffin wax) แบ่งเกรดโดยการใช้ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content)
โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เกรด ดังนี้
1. พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลี่ รีไฟน์ (Paraffin wax Fully refined)
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 0.1% - 0.5%ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 
2. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined)
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 0.5% -1.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 
3. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แว็กซ์ (Slack wax)
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 3 % - 5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. # พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) แบบแผ่นแว็กซ์แบบแผ่น (Slab form)
# พาราฟิน แว็กซ์แบบเม็ด (Granule form)
 
2. === กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) แบบเม็ด (Granule form) ===
 
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ (byproduct) ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ (Crude oil) โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillation) ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้
กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax)
เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ (Slack wax) ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ (Sweating Purification) เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil content) ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ (byproduct) ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ (Crude oil) โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillation) ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้
เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ (Slack wax) ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ (Sweating Purification) เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil content) ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
 
[[หมวดหมู่:เชื้อเพลิง]]
17,729

การแก้ไข