ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การดื้อแพ่ง"

== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [[ชัยวัฒน์ สถาอานันท์]]. 2549. ''อารยะขัดขืน''. [[มูลนิธิโกมลคีมทอง]]
* [[สมชาย ปรีชาศิลปกุล]]. 2549. [http://www.geocities.com/midnightuniv/newpage86.htm การดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน] [[มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน]]อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* [[ชำนาญ จันทร์เรือง]]. 2549. [http://prachatai.com/05web/th/home/3284 สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย] [[ประชาไท]] 2 เมษายน 2549
* [[อมร วาณิชวิวัฒน์]]. 2549. [http://bangkokbiznews.com/2006/04/06/w017_92696.php?news_id=92696 เราเข้าใจ Civil Disobedience กันดีแค่ไหน?] [[กรุงเทพธุรกิจ]] 5 เมษายน 2549
ผู้ใช้นิรนาม