ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีเอ็ดยูเคชั่น"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
และได้สร้างแบบจำลองทางความคิดเกี่ยวกับการอยู่รอดและการเติบโตของกิจการ(โดยได้ทำการทดลอง ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และประเมินผลตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น หรือ การทดลองในเชิงปฏิบัติการตามสภาพเป็นจริง) จึงทำให้ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และทันพร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภค
 
* ปลายปี 2549 กลุ่ม[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]] ได้เข้าลงทุน และเข้าซื้อหุ้นบริษัท ซีเอ็ดยูเครชั่นชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้กลุ่ม [[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]] ในขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ขณะนั้น แต่จากข้อมูลล่าสุดจากปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดคือ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม