ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รองศาสตราจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# '''วิธีปกติ''' หมายถึง ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการ ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกประการ
# '''วิธีพิเศษ''' หมายถึง ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น ระยะเวลาไม่ครบ หรือเสนอขอข้ามขั้น ซึ่งผู้เสนอขอต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการที่สูงกว่าปกติ
 
ในปี พ.ศ. 2550 มีผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 5,426 คน และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนจำนวน 220 คน[http://www.mua.go.th/infodata/50/teacher50.xls/ <ref>[1]</ref>]
 
== ดูเพิ่ม ==
58,494

การแก้ไข