ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[ภาพ:Nupromation.jpg|300px|thumb|right|มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก]]
 
ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบทบาทในการส่งเสริมและการพัฒนาความเสมอภาคในหญิงและชาย โดยประสานการจัดบริการชุมชนร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยขอบข่ายงานครอบคลุมงานด้านการพัฒนา การป้องกันการแก้ไขปัญหาและการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้างของชุมชนและสังคมและกลุ่มชนทุกระดับ ถึงผลที่เกิดขึ้นตามปรากฎการณ์ปรากฏการณ์ภาพที่เป็นจริงของสังคม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
 
การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นไปในลักษณะต่างๆ ดังนี้ การสัมมนาและฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางจดหมายข่าวและจุลสาร การจัดบริการให้คำปรึกษา การประชุมทางวิชาการ และการจัดระบบและการบริการข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
417,867

การแก้ไข