ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(หน้าใหม่: สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี (Uthaithani Youth Council) เป็นองค์กรเครือข...)
 
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี (Uthaithani Youth Council) เป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานีที่มีการดำเนิน งานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานพมจ.)อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และมีนายสถาพร ฉวีกุลมหันต์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี คนปัจจุบัน
{{ต้องการหมวดหมู่}}
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี (Uthaithani Youth Council) เป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานีที่มีการดำเนิน งานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานพมจ.) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และมีนายสถาพร ฉวีกุลมหันต์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี คนปัจจุบัน
2,890

การแก้ไข