ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย | ชื่อ = ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและช...)
 
| สีประจำคณะ =
| สัญลักษณ์คณะ =
| ที่อยู่ = 99 หมู่ 9 [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์]] [[ตำบลท่าโพธิ์]] [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|65000]] โทร. 05526 1000-4 ต่อ 1137
| เว็บ = [http://www.nu.ac.th/office/gentle/center%20for%20gender.htm www.nu.ac.th/office/gentle/center%20for%20gender.htm]
| วารสารคณะ =
 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการจัดทำรายละเอียดโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓๔/๒๕๔๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ โดยผลการพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์สตรีและเด็กศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร" เป็น "ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร" เพื่อมีบทบาทให้ศูนย์ปฏิบัติภารกิจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 
[[ภาพ:Nupromation.jpg|300px|thumb|right|มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก]]
 
ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะแรกการตั้งแต่ให้ ดร.สุรัช พงษ์พิพัฒน์พานิช เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๖๔๒ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจายร์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
[[ภาพ:Nupromation.jpg|300px|thumb|right|มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก]]
 
ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบทบาทในการส่งเสริมและการพัฒนาความเสมอภาคในหญิงและชาย โดยประสานการจัดบริการชุมชนร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยขอบข่ายงานครอบคลุมงานด้านการพัฒนา การป้องกันการแก้ไขปัญหาและการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้างของชุมชนและสังคมและกลุ่มชนทุกระดับ ถึงผลที่เกิดขึ้นตามปรากฎการณ์ภาพที่เป็นจริงของสังคม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
== การบริหารงานส่วนราชการ ==
 
เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร และแบ่งหน่วยงานออกเป็นดังนี้ดังตอไปนี้
 
* ฝ่ายงานบริหาร
* ฝ่ายงานบริการวิชาการ
* ฝ่ายงานวิจัย
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม