ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองพะเยา"

แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.
(หน้าใหม่: ประวัติเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองพะเยา จังห...)
 
(แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.)
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
ประวัติเทศบาล
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย พ. ศ. 2480 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ( ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2480 อาทิตย์ทิพอาภา พล. อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ตราไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ. ศ. 2480 โดยที่เห็นสมควรจัดเขตชุมนุมชนในบางส่วนของตำบลเวียง และตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง
2,890

การแก้ไข