ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"

|}
 
== การฝึกอบรม ==
[[ภาพ:sert.gif|thumb|300px|สวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน โดยจัดการอบรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้เช่น
{{col-begin}}
{{col-2}}
* การประยุกต์ใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อเข้าสายส่ง
* การออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการประเมินสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์
* ชีวมวลและการผลิตแก๊สชีวภาพ
* การประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านพลังงานทดแทน
* พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
* เทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
* การอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน
* เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
{{col-2}}
* บ้านประหยัดพลังงาน
* ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
* การผลิตและการประยุกต์ใช้เอทธานอลและไบโอดีเซล
* การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
* เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน และเซลล์เชื้อเพลิง
* BISC
* ระบบปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
* พลังงานกับชีวิต
{{col-end}}
 
== สวนพลังงาน ==
359

การแก้ไข