ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| คำขวัญ=
| ประเภท = [[โรงเรียนรัฐบาล|รัฐบาล]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สพฐ.]]
| หัวหน้า = อนุพงส์ โพธิ์ทอง| เพลง = มาชกุนนที
| หัวหน้า = นายชเนศร์ นาคนิยม
| เพลง = มาชกุนนที
| สี = นำเงิน-เเดง
| ที่ตั้ง = เลขที่ 199 [[ถนนรัชดาภิเษก]] แขวงดินแดง [[เขตดินแดง]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10400<br/>โทรศัพท์ 0-2275-6661-2<br/>โทรสาร 0-2276-1339
}}
 
'''โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม''' เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] โดยมีนายชเนศร์ นาคนิยมอนุพงส์ โพธิ์ทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 89 คน ลุกจ้างประจำ 9 คน อัตราจ้างรายปี 25 คน มีนักเรียนประมาณ 2,159 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 51ห้องเรียน
==ประวัติ==
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2501 เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.1 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่[[วัดกุนนทีรุทธาราม]] [[เขตดินแดง]] ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โรงเรียนได้รับโอนที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 38 ตารางวา และอาคารไม้ 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยมีนายมนูญ เสียงพิบูลย์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่
ผู้ใช้นิรนาม