ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่ม link ให้ agile เพื่อเตรียมตัวเพิ่มเติม)
 
== ลำดับวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ ==
# '''การวางแผนงานแผน(Planning)''' เป็นขั้นตอนการการวางแผนงานโดย กำหนดเป้าหมายรูปแบบของซอฟแวร์ กำหนดประมาณการต้นทุนในการพัฒนาระบบ กำหนดแนวทางของการพัฒนาระบบ กำหนดระยะเวลา เป็นต้น
# '''การวิเคราะห์ความต้องการ(Analysis)''' เป็นขั้นตอนของการค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการนั้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ
# '''ออกแบบ(Design)''' เป็นขั้นตอนการออกแบบส่วนประกอบต่างๆที่จะนำมาใช้สร้างระบบของซอฟแวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ค้นหาได้วิเคราะห์มาแล้ว
# '''ลงมือทำเีขียนโปรแกรม(Development)''' เป็นขั้นตอนการสร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมา
# '''ทดสอบและเชื่อมต่อ(Testing)''' เป็นขั้นตอนการนำระบบที่ทำมาทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที่ได้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบนี้จะรวมถึงการทดสอบการเชื่อมโยงกับระบบซอฟแวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
# '''ประเมิน''' เป็นขั้นตอนการประเมินว่าระบบที่ผ่านการทดสอบแล้ว เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้หรือไม่
# '''นำไปใช้งาน(Production)''' เป็นขั้นตอนที่นำระบบที่พัฒนาสำเร็จและผ่านการทดสอบแล้วไปใช้งาน โดยทำการติดตั้ง และสอนวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้
# '''การให้ความช่วยเหลือ(Support)''' เป็นขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใช้ เมื่อพบปัญหา โดยหากปัญหาที่เกิดไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องทำการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ก็จะเริ่มวนไปที่ขั้นตอนแรกใหม่
 
[[หมวดหมู่:กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์]]
ผู้ใช้นิรนาม