ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

* [[ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล]] (ศิษย์เก่า/บุคลากร) [[นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ]] ปี พ.ศ. 2541 / [[รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.]] ปี พ.ศ. 2545 / [[นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น]] ปี พ.ศ. 2546 / [[รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.]] ปี พ.ศ. 2548 สาขาเคมี
* [[รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์]] (ศิษย์เก่า/บุคคากร) รางวัลนักวิจัยดีเด่น (ด้านสมุนไพร) ปี พ.ศ. 2549
* [[รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์]] (บุคลากร) รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) ปี พ.ศ. 2549 สาขาธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน)
* [[รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว]] (บุคลากร) [[รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่]] ปี พ.ศ. 2540 / [[รางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand]] 2002 / [[รางวัลทุนวิจัยโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์]] ปี พ.ศ. 2549 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ
* [[ผศ.ดร.พิบูลย์ พันธุ]] (ศิษย์เก่า) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับผู้ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2548 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ใช้นิรนาม