ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความคัดสรรคืออะไร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
1. '''เขียนอย่างดี''' ในแง่:
::(ก) บทความเป็นสารานุกรม (ตาม[[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]] และนโยบาย [[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย]])
::(ข) ใช้สำนวนที่อ่านเข้าใจได้ ไวยากรณ์ถูกต้อง และโครงสร้างชัดเจนตั้งแต่อ่านครั้งแรก
::(ค) มีการแบ่งหัวข้อได้อย่างเหมะสมชัดเจน มีโครงสร้างสอดคล้องกับหลักเหตุผล แนะนำหัวข้อก่อน จากนั้นจึงอธิบายหัวข้อนั้นในแง่มุมอื่นที่เกี่ยวข้อง มีส่วนนำเรื่องที่สรุปใจความสำคัญของหัวข้ออย่างกระชับ ตามความเหมาะสม ข้อความที่เหลือถูกจัดระเบียบเป็นโครงสร้างลำดับขั้น (โดยเฉพาะกรณีบทความขนาดยาว)