ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
คณะรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมาย นโยบาย **ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจรับฟ้องโดยตรงในเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก8คนมีวาระ9ปี
* [[คณะรัฐมนตรีไทย]]
* [[คณะรัฐมนตรีฝรั่งเศส]]
ผู้ใช้นิรนาม