ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
คณะรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมาย นโยบาย **ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจรับฟ้องโดยตรงในเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก8คนมีวาระ9ปี
{{สั้นมาก}}
 
'''คณะรัฐมนตรี''' หมายถึง คณะบุคคลฝ่ายบริหารในระดับสูงสุดของรัฐบาล ที่เข้ามาบริหารประเทศ โดย[[รัฐมนตรี]]จะแต่งตั้งโดย[[นายกรัฐมนตรี]]
 
== คณะรัฐมนตรีในแต่ละประเทศ ==
 
* [[คณะรัฐมนตรีไทย]]
* [[คณะรัฐมนตรีฝรั่งเศส]]
ผู้ใช้นิรนาม