ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

 
'''ไวโอลิน 1'''
#1.นางสาวผ่องพรรณ อังคสุภณ (เบียร์) อายุ 24 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
กำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#2. นางสาววิศนี วงศ์วิรุฬห์ (แป้ง) อายุ 18 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#3. นายสุภัทร จันทวีระ (แอ๊ด) อายุ 23 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#4. นาย ชลัฐ ลิมปิศิริ(ซอ) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#5. เด็กหญิงพิชานิกา อารีราษฎร์(น้ำ) อายุ 14 ปี
กำลังศึกษาที่ โรงเรียนราชินี
 
 
'''ไวโอลิน 2'''
#1. นางสาวกมลมาศ เจริญสุข (ฟาง)อายุ 21 ปี
กำลังศึกษา สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 4 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#2. นางสาวปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์ (จ๋า) อายุ 18 ปี
กำลังศึกษา สาขา ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
#3. นางสาวสารินท์ อภิศักดิ์ศิริกุล (ทราย) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2
#4. นางสาวเพียงพิมพ์ จิรัญญากุล (พักตร์) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#5. นางสาวกรุณา บุญยืน (หนูนา) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
'''วิโอลา'''
#1. นายจักรกฤษ เจริญสุข (แซ็ก) อายุ 24 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก[[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#2. นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#3. นายสุวิจักขณ์ โชติกูล (เป๊ป) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#4. นายกันต์กวี กิจบำรุง(มอส) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
'''เชลโล'''
#1.นางสาวตปาลิน เจริญสุข (ซอย) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ประเทศเยอรมันนี
#2. นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ (บอม) อายุ 21 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 3 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#3. นายปุญญวีร์ มโนมัยพิบูลย์(เจ) อายุ 16 ปี
กำลังศึกษาที่ โรงเรียนเซ็นคาเบรียล
#4. เด็กชายอานิก เวพาสยนันท์ (นิก) อายุ 13 ปี
กำลังศึกษาที่ Harrow International School
 
'''ดับเบิ้ลเบส'''
#1. นายศิววุฒิ วัฒนวงษ์คีรี(เอ็ม) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
ผู้ใช้นิรนาม