ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
'''ไวโอลิน 1'''
# นางสาวผ่องพรรณ อังคสุภณ (เบียร์) อายุ 24 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
กำลังศึกษา สาขา Music Performance ชั้นปีระดับปริญญาโทที่ 4 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวสรีวันท์ วาทะวัฒนะ (เปรียว) อายุ 22 ปี
กำลังศึกษา สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 4 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายกมล บูรณกุล (โอ่ง) อายุ 22 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Entertainment จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาววิศนี วงศ์วิรุฬห์ (แป้ง) อายุ 18 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 31 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
จบการศึกษาจาก โรงเรียนสตรีวิทยา (ม.6)
# นายสุภัทร จันทวีระ (แอ๊ด) อายุ 2223 ปี
 
จบการศึกษา สาขา Music EntertainmentPerformance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นาย ชลัฐ ลิมปิศิริ(ซอ) อายุ 19 ปี
จบการกำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance จากชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# เด็กหญิงพิชานิกา อารีราษฎร์(น้ำ) อายุ 14 ปี
จบการกำลังศึกษาจากที่ โรงเรียนสตรีวิทยา (ม.6)ราชินี
 
 
'''ไวโอลิน 2'''
# นางสาวกมลมาศ เจริญสุข (ฟาง)อายุ 2021 ปี
กำลังศึกษา สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 4 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์ (จ๋า) อายุ 18 ปี
กำลังศึกษา สาขา ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
จบการศึกษาจาก [[โรงเรียนราชินี]] (ม.6)
# นายสุภัทร จันทวีระ (แอ๊ด) อายุ 22 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวสารินท์ อภิศักดิ์ศิริกุล (ทราย) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2
# นางสาวเพียงพิมพ์ จิรัญญากุล (พักตร์) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวกรุณา บุญยืน (หนูนา) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายสุวิจักขณ์ โชติกูล (เป๊ป) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายกันต์กวี กิจบำรุง(มอส) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
'''เชลโล'''
# นางสาวสรมรรถยาตปาลิน วาทะวัฒนะเจริญสุข (ปิ๊คซอย) อายุ 1820 ปี
กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากรประเทศเยอรมันนี
# นางสาวตปาลินนายพงษพัฒน์ อังคสุภณ เจริญสุข (ซอยบอม) อายุ 1921 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 3 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ (บอม) อายุ 20 ปี
# นายปุญญวีร์ มโนมัยพิบูลย์(เจ) อายุ 16 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 3 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
กำลังศึกษาที่ โรงเรียนเซ็นคาเบรียล
 
# เด็กชายอานิก เวพาสยนันท์ (นิก) อายุ 13 ปี
กำลังศึกษาที่ Harrow International School
 
'''ดับเบิ้ลเบส'''
# นายวัชรพงษ์ศิววุฒิ สุภัทรชัยวงศ์ วัฒนวงษ์คีรี(ไกด์เอ็ม) อายุ 2119 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 41 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม