ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกซ์ทราเน็ต"

เอ็กซ์ทราเน็ต -> เอกซ์ทราเน็ต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เอ็กซ์ทราเน็ต -> เอกซ์ทราเน็ต)
'''เครือข่ายภายนอกองค์กร''' หรือ '''เอ็กซ์ทราเน็ตเอกซ์ทราเน็ต''' (Extranet) คือระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร หรือ [[อินทราเน็ต]] (Intranet) เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาของผู้จัดจำหน่าย หรือของลูกค้า เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง 2 จุด หรือการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบอินทราเน็ตหลาย ๆ เครือข่ายผ่าน[[อินเทอร์เน็ต]]ก็ได้
 
ระบบเครือข่ายแบบเอ็กซ์ทราเน็ตเอกซ์ทราเน็ต โดยปกติแล้วจะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะสมาชิกขององค์กร หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น โดยผู้ใช้จากภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ามาผ่านเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ตเอกซ์ทราเน็ต อาจถูกแบ่งเป็นประเภท ๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ สมาชิก คู่ค้า หรือผู้สนใจทั่วๆ ไป เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานเครือข่ายที่แตกต่างกันไป
 
{{โครง}}
15,159

การแก้ไข