ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนื้อไม้"

ย้อนกลับไปรุ่นของ Drgarden ด้วยสคริปต์จัดให้: ย้อนการละเมิดลิขสิทธิ์
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(ย้อนกลับไปรุ่นของ Drgarden ด้วยสคริปต์จัดให้: ย้อนการละเมิดลิขสิทธิ์)
{{สั้นมาก}}
{{รอการตรวจสอบ}}
 
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
'''ไซเลม''' (xylem) เป็นเนื้อเยื่อของพืชที่ทำหน้าที่ลำเลียง[[น้ำ]]และ[[แร่ธาตุ]]ต่าง ๆ ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของ[[พืช]] ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่หลักในการลำเลียงน้ำ
พืชมีท่อลำเลียง ( Vascular plant )
 
พืชมีระบบท่อลำเลียงจัดอยู่่ในดิวิชั่นทราคีโอไฟตาเนื้อเยื้อทำหน้าที่ลำเลียง
== ดูเพิ่ม ==
ของเหลวเรียกว่า เนื้อเยื่อวาสคิวลาร์
* [[โฟลเอ็ม]]
Vascular tissue: เนื้ื้อเยื่วาสคิวลาร์เป็นเนื้อเยื่อพิเศษทอดยาวอยู่ภายในพืช
 
ที่มีท่อลำเลียง จะลำเลียงสารเป็นของ
[[หมวดหมู่:เนื้อเยื่อ|ซไเลม]]
เหลวขึ้นสู่ลำต้น ในระยะที่ลำต้นยัง
 
ไม่เจริญเต็มที่จะมีกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า
[[en:Xylem]]
วาสคิวลาร์บันเดิล เมื่อลำต้นเจริญ
เต็มที่กลุ่มเซลล์นี้จะเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้้้้
้แข็งอยู่กลางลำต้น ในรากที่ยัง
เนื้อเยื่อจะเรียงตัวแตกต่างกันเนื้อเยื้อ
วาสคิวลาร์ประกอบด้วย2ส่วนคือ
ไซเลมและโฟลเอม ระหว่าง
ไซเลมและโฟลเอมมีเยื่อแคมเบี่ยมกั้นกลาง
ส่วนประกอบของเนื้อเยอลำเลียง
Xylem:ไซเลม เนื้อเยื่อไซเลมทำหน้าที่
ี่ ลำเลียงน้ำขึ้นสู่ลำต้นไซเลมประกอบ
ด้วยเวสเซลซึ่งมีลักษณะเป็นท่อยาวเป็นเซลล์ที่
ไม่มีชีวิต เวสเซลล์จะเป็นส่วน
กลางของลำต้น และเป็นแกนของต้นไม้
Phloem: โฟลเอม เป็นเนื้อเยื่อทำหน้า
ที่ลำเลียงอาหารที่ใบสร้างขึ้นไป
ยังส่วนต่างๆของลำต้น เนื้อเยื่อโฟลเอมประกอบด้วยซีฟทิวบ์ลักษณะเป็นท่อยา่ว
ผนังที่กั้นระหว่างเซลล์ซีฟทิวบ์มีรูทำให้มีลักษณะคล้ายตะแกรงเรียกว่าซีฟเพลท
สารละลายจะผ่านจากเซลล์หนึ่ง ไยังอีกเซลล์หนึ่งโดยผ่านทางรูนี้ ด้านข้างซีฟทิวบ์
มีกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า คอมแพเนียลเซลล์และกลุ่มเซลล์อื่นๆช่วยทำหน้าที่ลำเลียง
อาหาร
เวสเซล(Vessels) เป็นท่อยาวอยู่ในเนื้อเยื่อไซเลม มีหน้าที่ลำเลียงน้ำ ผนัง
เซลล์หนา แข็งแรง เพราะมีลิกนินฉาบอยณู่ที่ผนังเซลล์ เซลล์จะมีผนังเซลล์และ
โปรโตปลาสซึมที่ไม่มีชีวิตแล้ว
ซีฟทิวบ์(Sieve tubes) เป็นเซลล์ยาวอยู่ในกลุ่มเซลล์ของโฟลเอม ไม่มี
ี นิวเคลียส และโปรโตปลาสซึม แต่ส่วของผนังเซลล์ยังแนบชิดกัน ผนังที่กั้นระหว่าง
เซลล์ซีฟทิวบ์ที่ต่อกันเป็นท่อตามยาวมีลักษณเป็นรูเรียก ซีฟเพลท สารอาการต่างๆ
ผ่านรูนี้
แคมเบียม(Cambium) เป็นชั้นเซลล์ที่มีลักษณะบางกั้นระหว่างไซเลมและ
โฟลเอม โดยมีโฟลเอมอยู่ด้านนอและโฟลเอมอยู่ด้านใน เซลล์ชั้นแคมเบียมแบ่ง
เซลล์ทำให้จำนวน
เซลล์ไซเลมและโฟลเอมเพิ่มมากขึ้น บริเวณที่เซลล์แบ่งตัวเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญ
page:1:2
18,832

การแก้ไข