ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารมณ์ (ศาสนาพุทธ)"

สังคายนา 2
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(สังคายนา 2)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''อารมณ์''' แปลว่า ''สิ่งหน่วงเหนี่ยวจิต'', ''สิ่งที่ยึดดึงจิตไว้'' โดยทั่วไป หมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจที่แปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลา เช่นที่ใช้ว่า อารมณ์ดี อารมณ์เย็น ไม่มีอารมณ์ เป็นต้น
 
'''อารมณ์''' ในคำวัดหมายถึงสิ่งที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่แล้วยึดจิตไว้ มี 6 อย่าง คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรม มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า '''รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธรรมารมณ์''' ตามลำดับ
 
'''อารมณ์''' ในภาษาทางโลกนำมาใช้กับความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจที่แปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลา เช่นที่ใช้ว่า อารมณ์ดี อารมณ์เย็น ไม่มีอารมณ์ เป็นต้นซึ่งมีความหมายต่างจากความหมายตามรูปศัพท์เดิมสิ้นเชิง
 
'''ในทางพุทธศาสนา อารมณ์''' ในคำวัดหมายถึงสิ่งที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่แล้วยึดจิตไว้ มี 6 อย่าง คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรม มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า '''รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธรรมารมณ์''' ตามลำดับ
 
==อ้างอิง==
* [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
 
[[หมวดหมู่:ธรรมในพุทธศาสนา]]