ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนัตตา"

การแปลคำว่า อนัตตานั้น ใช้ได้ทั้งคำว่า ไม่มีอัตตา, ไม่มีตัวตน, มิใช่[[อัตตา]], มิใช่ตัวตน เพราะ
 
#สามารถแปลเข้ากันได้กับพระพุทธพจน์ที่ว่า "สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา - [[สังขาร]]([[ขันธ์]] 5)ทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง,[[สังขาร]]([[ขันธ์]] 5)ทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นตัวทุกข์, [[สรรพสิ่ง]]ทุกสิ่งทุกอย่าง([[ขันธ์]] 5, [[นิพพาน]], [[บัญญัติ]]) มันไม่ใช่ตัวตน"ดังนี้. ซึ่งในพระคัมภีร์ต่างๆ เช่น [[อภิธัมมัตถสังคหะ]] ปริจเฉทที่ 8 และ [[อภิธัมมาวตาร]] บัญญัตินิทเทส เป็นต้น ท่านได้ระบุไว้ว่า ไม่มีอะไรพ้นไปจาก [[ขันธ์]] 5, [[นิพพาน]], [[บัญญัติ]] ดังนั้นขันธ์ 5 จังไม่ใช่ตัวตน เพราะตัวตนไม่มีอยู่ในที่ใดๆเลย.
# สามารถแปลเข้ากันได้กับ[[สักกายทิฏฐิ]] 4 หรือ ๒๐20 ดังที่ทรงตรัสไว้ทั้ง 4 อย่าง คือ
##ความเข้าใจผิดว่า ''ขันธ์ 5 เป็นตัวตนเราเขา'',
##ความเข้าใจผิดว่า ''ตัวตนเราเขามีขันธ์ 5 อยู่'',
##ความเข้าใจผิดว่า ''มีขันธ์ 5 อยู่ในตัวตนเราเขา'',
##ความเข้าใจผิดว่า ''มีตัวตนเราเขาในขันธ์ 5''[http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_item.php?book=17&bookZ=#4]
# ใน[[ทิฏฐิวิสุทธินิทเทส]] คัมภีร์[[วิสุทธิมรรค]] ก็กล่าวปฏิเสธิอัตตาให้ไม่มีอยู่ในที่ใดๆโดยประการทั้งปวง.
 
307

การแก้ไข