ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรณานุกรม"

เพิ่มขึ้น 1,533 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
! width="15%" | ส่วน !! width="30%" | เงื่อนไข !! รายละเอียด
|-
| rowspan="25"| ชื่อผู้แต่ง
|ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ
|ให้ใช้ ชื่อสกุล (Last name) ขึ้นก่อน แล้วตามด้วย ชื่อต้น (First name) และชื่อกลาง (Middle name) ตามลำดับ
|ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์
|ให้ใส่ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้นไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) ส่วนคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตำแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ให้ตัดออกไป ยกเว้น นามแฝง เช่น ว.วินิจฉัยกุล, ดร.ป๊อป, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
|-
|หากมีผู้แต่ง 2 คน
|ให้ใช้หลัก ชื่อผู้แต่งทั้งสองคน. ''ชื่อหนังสือ''. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. เช่น สมบัติ จำปาเงิน และ สำเนียง มณีกาญจน์. ''หลักนักอ่าน''. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว, 2531.
|-
|หากมีผู้แต่งมากกว่า 2 คน
|ให้ใช้หลัก ชื่อผู้แต่งคนแรก และผู้แต่งคนอื่นๆ.''ชื่อหนังสือ''. ครั้งที่พิมพ์.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. เช่น อธิษกานต์ ไกรภักดี และคนอื่นๆ. ''การเมืองและการปกครองไทย''. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: ปานเทวา
การพิมพ์, 2541.
|-
|หากเป็นหนังสือแปลจากต่างประเทศ
|ให้ใช้หลัก ชื่อผู้แต่ง.''ชื่อหนังสือ''.แปลโดย ชื่อผู้แปล.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
|-
|ครั้งที่พิมพ์
123

การแก้ไข