ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรณานุกรม"

เพิ่มขึ้น 1,571 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
{| class="wikitable"
|-
! หลักการ !! ตัวอย่าง !! หมายเหตุ
|-
|ชื่อ ชื่อสกุล. '''เว้นวรรค''' ชื่อเรื่อง. '''เว้นวรรค''' ครั้งที่พิมพ์. '''เว้นวรรค''' เมืองที่พิมพ์ '''เว้นวรรค''' : '''เว้นวรรค''' ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ (หรือสำนักพิมพ์), '''เว้นวรรค''' ปีที่พิมพ์.
|ประคอง นิมมานเหมินท์. ''นิทานพื้นบ้านศึกษา''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผล งานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
|บรรณานุกรมเรื่องหนึ่ง เมื่อขึ้นต้นบรรทัดแรก ให้ชิดซ้าย หากมีความยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมา ให้ย่อเข้าไป, การใส่จุด (.) นิยมใช้ตามรูปแบบข้างบนนี้
|}
 
 
=== รายละเอียด ===
 
{| class="wikitable"
|-
! width="15%" | ส่วน !! width="30%" | เงื่อนไข !! รายละเอียด
|-
| rowspan="2"| ชื่อผู้แต่ง
|ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ
|ให้ใช้ ชื่อสกุล (Last name) ขึ้นก่อน แล้วตามด้วย ชื่อต้น (First name) และชื่อกลาง (Middle name) ตามลำดับ
|-
|ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์
|ให้ใส่ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้นไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) ส่วนคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตำแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ให้ตัดออกไป ยกเว้น นามแฝง เช่น ว.วินิจฉัยกุล, ดร.ป๊อป, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
|}
 
123

การแก้ไข