ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรณานุกรม"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
หลักทั่วไปในการเขียนบรรณานุกรม มักจะเรียงลำดับ ดังต่อนี้ไป
 
{| class="wikitable"
 
|-
ชื่อ ชื่อสกุล. '''เว้นวรรค''' ชื่อเรื่อง. '''เว้นวรรค''' ครั้งที่พิมพ์. '''เว้นวรรค''' เมืองที่พิมพ์ '''เว้นวรรค''' : '''เว้นวรรค''' ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ (หรือสำนักพิมพ์), '''เว้นวรรค''' ปีที่พิมพ์.
! หลักการ !! ตัวอย่าง !! หมายเหตุ
 
|-
 
|ชื่อ ชื่อสกุล. '''เว้นวรรค''' ชื่อเรื่อง. '''เว้นวรรค''' ครั้งที่พิมพ์. '''เว้นวรรค''' เมืองที่พิมพ์ '''เว้นวรรค''' : '''เว้นวรรค''' ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ (หรือสำนักพิมพ์), '''เว้นวรรค''' ปีที่พิมพ์.
;ตัวอย่าง
|ประคอง นิมมานเหมินท์. ''นิทานพื้นบ้านศึกษา''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผล งานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
 
'''หมายเหตุ''' : |บรรณานุกรมเรื่องหนึ่ง เมื่อขึ้นต้นบรรทัดแรก ให้ชิดซ้าย หากมีความยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมา ให้ย่อเข้าไป, การใส่จุด (.) นิยมใช้ตามรูปแบบข้างบนนี้
 
|}
ประคอง นิมมานเหมินท์. ''นิทานพื้นบ้านศึกษา''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผล งานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
 
 
'''หมายเหตุ''' : บรรณานุกรมเรื่องหนึ่ง เมื่อขึ้นต้นบรรทัดแรก ให้ชิดซ้าย หากมีความยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมา ให้ย่อเข้าไป, การใส่จุด (.) นิยมใช้ตามรูปแบบข้างบนนี้
 
== ดูเพิ่ม ==
123

การแก้ไข