ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน''' หรือ '''สตง.''' (Office of the Auditor General of Thailand - OAG) เป็น[[องค์กรอิสระ]] อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ [[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]] มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยมี '''ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน''' (Auditor General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน
 
ในอดีต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานของ[[รัฐบาล]] ทำให้การดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะอาจถูกแทรกแซงได้ง่าย [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540]] จึงกำหนดให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็นกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ[[สภาผู้แทนราษฎร]] [[วุฒิสภา]] และ[[คณะรัฐมนตรี]] ตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คนปัจจุบันคือ [[จารุวรรณ เมณฑกา|คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา]]
375,828

การแก้ไข