ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วันอนุรักษ์มรดกไทย''' ตรงกับวันที่ [[2 เมษายน]]ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 
== ประวัติ ==
== ความเป็นมา ==
คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย ได้มีมติเห็นชอบคำจำกัดความคำว่ามรดกไทย คือ "มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งได้แก่ [[โบราณวัตถุ]] [[ศิลปวัตถุ]] [[โบราณสถาน]] [[วรรณกรรม]] [[ศิลปหัตถกรรม]] [[นาฏศิลป์]]และ[[ดนตรี]] ตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่า[[ประเพณี]]ต่างๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา"
 
417,867

การแก้ไข