เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พระสัทธรรมวิทยาตถาคต''' เป็น[[พระพุทธเจ้า]]องค์หนึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธ[[มหายาน]] พระนามของพระองค์หมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้ทรงรอบรู้แจ้งใน[[พระธรรม]]อันประเสริฐ บางคัมภีร์ระบุพระนามของพระองค์เป็น พระสัทธรรมประภาตถาคต ไม่ปรากฏพระพุทธรูปของพระองค์เป็นพิเศษ โดยมากจะนับถือพระองค์คู่ไปกับ[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]
 
351,755

การแก้ไข