ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
({{ต้องการอ้างอิง}})
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
[[ภาพ:พระธรรมเจติยาจารย์.jpg|thumb|200px|พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.]]
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' (สมณศักด์ิืเดิมณศักด์ิเดิม พระเทพญาณกวี)อายุ73ปี เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต และเจ้าอาวาส[[วัดพระศรีมหาธาตุ|วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน]] มีฉายาว่า''บุญเรือน ปุญญโชโต'' เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศเช่นออสเตรเลีย อเมริกา อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระธรรมเจติยาจารย์ียังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น
 
ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิืณศักดิเป็นพระธรรมเจติยาจารย์ จาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯนิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
 
 
393,742

การแก้ไข