ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ลบออกหมด เนื้อหาไม่เป็นสารานุกรม + อาจคัดลอกจากแหล่งอื่น
(ลบออกหมด เนื้อหาไม่เป็นสารานุกรม + อาจคัดลอกจากแหล่งอื่น)
'''วิทยาลัยนานาชาติ''' [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]เป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มีนักศึกษาจากหลายชาติ
 
== ประวัติ ==
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้มากกว่าความรู้และใบปริญญา เราให้การศึกษาหลากหลายแขนงวิชา สร้างเสริมจรรยาบรรณ ทักษะการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพด้วยตนเองตลอดชีวิต เพื่อรองรับการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศในยุคโลกไร้พรมแดนและการค้าเสรี บัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ ผู้ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ส่วนใหญ่จึงได้รับบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทชั้นนำในประเทศ และบริษัทข้ามชาติก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
{{โครง-ส่วน}}
 
== หลักสูตร ==
'''บัณฑิตมีคุณภาพ ความรู้หลากหลาย รับใช้สังคม อุดมคุณธรรม'''
{{โครง-ส่วน}}
{{p}}
แบ่งออกเป็น 5 คณะคือ
 
1. Business Administration
 
2. Humanities and Language
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
 
3. Science
 
4. Social Science
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอน 4 หลักสูตรนานาชาติ 19 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี และ 2 หลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่
 
5. Travel Industry Management
'''1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration – B.B.A.)''' แบ่งเป็น 6 สาขาวิชาได้แก่
1.1 สาขาวิชาการเงิน (Finance)
1.2 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (Information Systems)
1.3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
1.4 สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
1.5 สาขาวิชาการเศษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
1.6 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Travel Industry Management)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
'''2. หลักสูตรศิลปศาสตร์ (ฺ Bachelor of Arts – B.A.)''' แบ่งเป็น 6 สาขาวิชาได้แก่
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล]
2.1 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) แบ่งออก 2 แขนงวิชาได้แก่ เอเชียอาคเนย์ศึกษา (Southeast Asian Studies) การศึกษาระหว่างประเทศ (International Studies)
2.2-2.4 กลุ่มสร้างสรรค์ศิลปะบันเทิง (Entertainment Media) แบ่งออก 3 สาขาวิชาได้แก่
2.2 การผลิตแอนิเมชัน (Animation Production)
2.3 การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)
2.4 การผลิตโทรทัศน์ (Television Production)
 
{{คณะในมหาวิทยาลัยมหิดล}}
'''3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Bachelor of Science - B.Sc.)''' แบ่งเป็น 7 สาขาวิชาได้แก่
[[หมวดหมู่:หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล|นานาชาติ]]
3.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษานานาชาติในประเทศไทย|มหิดล, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย]]
3.2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
{{โครงสถานศึกษา}}
3.3 เคมี (Chemistry)
3.4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
3.5 สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
3.6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
3.7 ฟิสิกส์ (Physics)
 
'''4. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (Bachelor of Nursing Science - B.N.S.)'''
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่
 
'''1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Management Program in Tourism and Hospitality Management (International Program)''' เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นผู้นำที่มีความรอบรู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถในทุก ๆ ด้านและเป็นมืออาชีพที่สามารถยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ นอกจากนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถเป็นนักวิจัย นักวิชาการ ผู้บริหาร ที่เปี่ยมด้วยศีลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ แวะที่เว็บไซต์ http://www.tim-muic.net/
 
'''2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Business Administration Program in Business Modeling and Analysis (International Program)''' เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม แวะที่เว็บไซต์ http://www.mba-muic.net/
 
นอกจากนั้น วิทยาลัยนานาชาติ ยังมีโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ก่อนการสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติด้วย ได้แก่
 
'''โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย (Pre-College Program)'''
 
เป็นโครงการสำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่สามารถสอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติได้ แต่เนื่องจากมีผลการสอบโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ในระดับหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ โดยจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ระยะเวลาเรียนระดับละ 240 ชั่วโมง ในแต่ละระดับนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน และวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ ค่าใช้จ่ายรวมระดับละ 30,000 บาท และตำราเรียน 2,000 บาท
 
หลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน (PC Summer Course) เป็นหลักสูตรพิเศษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยนานาชาติ โดยเน้นทักษะการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (Integrated Skills) ได้แก่การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยกรณ์ เพื่อที่นักเรียนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร โดยการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ (excursion) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน รวมทั้งยังมีโครงการติวภาษาอังกฤษแบบเข้ม โครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ โทรศัพท์ 02 800 2334 E-mail: icpc@mahidol.ac.th
 
'''โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program - IEP)'''
 
เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (Mahidol University International College) มีโอกาสเตรียมความพร้อมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบคัดเลือกและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เปิดการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม ครอบคลุมทุกทักษะที่ใช้ในการสอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง ไวยากรณ์
2. เพื่อฝึกทักษะและวิธีการทำข้อสอบ TOEFL (Paper-Based)
3. เพื่อฝึกทักษะการฟัง การจับใจความ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. เพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay) ที่ใช้ในการสอบจริง
 
 
== กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ==
 
เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระบบการศึกษาไทย เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป อังกฤษ และอเมริกา วิทยาลัยนานาชาติ จึงเปิดรับนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม, เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม, เดือนกันยายนถึงตุลาคม และเดือนธันวาคมถึงมกราคม ของทุกปีการศึกษา
 
 
== วิธีการรับสมัครและการจัดสอบ ==
 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลท์ ช่วงเวลาระหว่างเปิดรับสมัคร ได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th
ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน ทั้งสิ้น 5 วิชา วันที่ 1 ช่วงเช้า วิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL) ช่วงบ่าย การเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) และวันที่ 2 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจากข้อเขียนแล้วจึงจะสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้ง
 
หมายเหตุ
1. สำหรับผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) ได้แก่
• TOEFL คะแนน 550 ขึ้นไป-Paper Base, คะแนน 213 ขึ้นไป-Computer Base, อินเตอร์เน็ตเบส 79 ขึ้นไป-IBT และ TWE 4.5 หรือ
• IELTS คะแนน 6.0 ขึ้นไป และ Writing 6.0 ขึ้นไป หรือ
• SAT 1 คะแนน1,100 ขึ้นไป อย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช้ยื่นแทนการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL) หรือ การเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ได้
 
ขั้นตอนการสมัคร Online ที่เว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th
1. กรอกใบสมัคร
1.1 เลือก “Application Form”
( สำหรับผู้สมัครสาขา Entertainment Media เลือก “Entertainment Media Production
Application Form”)
1.2 กรอกข้อมูล กด “Apply”
1.3 ตรวจสอบข้อมูล กด “Confirm” เพื่อยืนยันความถูกต้อง
* ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว
2. เตรียมเอกสารการสมัครสอบ ดังนี้
2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน
2.3 สำเนาประกาศนียบัตร
2.4 หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน 2 ฉบับ
2.5 สำเนาผลการสอบ TOEFL, IELTS หรือ SAT 1 (ถ้ามี)
2.6 สำเนาบัตรประชาชน
2.7 สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส่งเอกสารและชำระค่าสมัครสอบ
3.1 ส่งเอกสารพร้อมชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเองที่งานรับสมัคร/จัดสอบ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
3.2 ส่งเอกสาร พร้อมธนาณัติค่าสมัครสอบสั่งจ่ายในนาม “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล”
ทางไปรษณีย์ก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์ (ถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งมายัง งานรับสมัคร/จัดสอบ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา นครปฐม
73170
หมายเหตุ 1. ค่าสมัครสอบจะปรากฏที่หน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อท่านกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
2. ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่องานรับสมัคร/จัดสอบภายใน 1 สัปดาห์ หลังจาก
ส่งเอกสาร เพื่อติดตามรับบัตรเลขที่นั่งสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่งานรับสมัคร/จัดสอบ โทรศัพท์ 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1245 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หรือ e-mail : icdad@mahidol.ac.th
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้จบการศึกษาในประเทศ สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศสอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบัน อุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (course description) มาประกอบการพิจารณาการโอนย้ายหน่วยกิต
 
 
== การเดินทางไปยังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ==
 
 
1. เส้นทางถนนสายเพชรเกษม เลี้ยวเข้าแยกถนนพุทธมณฑล สาย 4
1.1 การเดินทางโดยรถประจำทาง รถประจำทางสาย 84 ก, ปอ 547
1.2 มีสองแถวจากปากทางถนนพุทธมณฑลสาย 4
 
2. เส้นทางถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี เข้าได้ 3 ทาง คือ
2.1 จากสี่แยกสะพานกรุงธนฯ ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า – นครชัยศรี
2.2 จากสะพานพระปิ่นเกล้า - สะพานพระราม 8 ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
2.3 จากถนนราชพฤกษ์ ถึงแยกตลิ่งชันแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี
 
การเดินทางโดยรถประจำทาง
- สาย 124 (สะพานอรุณอัมรินทร์ - มหิดล) ขึ้นได้ที่ป้ายตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า
- สาย 125 (สะพานกรุงธน - มหิดล) ต้นทางอยู่บริเวณสถานีรถไฟสามเสน
- รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ. 515 ต้นทางอนุสาวรีย์ชัยฯ มาถึงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
- รถตู้ (สหกรณ์กรุงเทพ - มหิดล) ขึ้นได้ที่หน้าภัตคารเสริมมิตร ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า
การเดินทางโดยรถไฟ
ขึ้นได้ที่สถานีธนบุรี และสถานีกรุงเทพฯ โดยขบวนเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะผ่านสถานีศาลายา เมื่อถึงสถานีศาลายาแล้วสามารถเดินเข้าทางด้านหลังมหาวิทยาลัย หรือโดยสารรถเมล์เล็กมาทางด้านหน้ามหาวิทยาลัย
 
 
== สนใจสอบถามรายละเอียดของวิทยาลัยนานาชาติได้ที่ ==
 
'''ส่วนงานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 02 441 5090 ต่อ 1116, 1413, 1418
โทรสาร 0-2441-0629
Website: www.muic.mahidol.ac.th
E-mail: icpr@mahildol.ac.th'''
72,388

การแก้ไข