ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอน 4 หลักสูตรนานาชาติ 19 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี และ 2 หลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่
 
'''1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration – B.B.A.)''' แบ่งเป็น 6 สาขาวิชาได้แก่
1.1 สาขาวิชาการเงิน (Finance)
1.2 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (Information Systems)
1.6 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Travel Industry Management)
 
'''2. หลักสูตรศิลปศาสตร์ (ฺ Bachelor of Arts – B.A.)''' แบ่งเป็น 6 สาขาวิชาได้แก่
2.1 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) แบ่งออก 2 แขนงวิชาได้แก่ เอเชียอาคเนย์ศึกษา (Southeast Asian Studies) การศึกษาระหว่างประเทศ (International Studies)
2.2-2.4 กลุ่มสร้างสรรค์ศิลปะบันเทิง (Entertainment Media) แบ่งออก 3 สาขาวิชาได้แก่
2.4 การผลิตโทรทัศน์ (Television Production)
 
'''3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Bachelor of Science - B.Sc.)''' แบ่งเป็น 7 สาขาวิชาได้แก่
3.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
3.2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
3.7 ฟิสิกส์ (Physics)
 
'''4. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (Bachelor of Nursing Science - B.N.S.)'''
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่
 
'''1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Management Program in Tourism and Hospitality Management (International Program)''' เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นผู้นำที่มีความรอบรู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถในทุก ๆ ด้านและเป็นมืออาชีพที่สามารถยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ นอกจากนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถเป็นนักวิจัย นักวิชาการ ผู้บริหาร ที่เปี่ยมด้วยศีลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ แวะที่เว็บไซต์ http://www.tim-muic.net/
 
'''2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Business Administration Program in Business Modeling and Analysis (International Program)''' เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม แวะที่เว็บไซต์ http://www.mba-muic.net/
 
นอกจากนั้น วิทยาลัยนานาชาติ ยังมีโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ก่อนการสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติด้วย ได้แก่
7

การแก้ไข