ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาดูน"

เพิ่มขึ้น 1,489 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| english = Na Dun
| province = มหาสารคาม
| coordinates = {{coor dms|15|42|50|N|103|13|37|E|type:admin2nd_region:TH}}
| area = 248.449
| population = 36,485559
| population_as_of = 25482550
| density = 146.9147
| postal_code = 44180
| geocode = 4410
| capital = ที่ว่าการอำเภอนาดูน หมู่ที่ 6 ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
| capital =
| phone = 0 4379 7110
| fax = 0 4379 7110
<nowiki>| คำขวัญ = พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี</nowiki>
| คำขวัญ =
}}
'''อำเภอนาดูน''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดมหาสารคาม]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอนาดูน มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอวาปีปทุม]]
1.* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอวาปีปทุม และ[[อำเภอปทุมรัตต์]] ([[จังหวัดร้อยเอ็ด]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับอำเภอปทุมรัตต์ (จังหวัดร้อยเอ็ด) [[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]] และ[[อำเภอยางสีสุราช]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับอำเภอยางสีสุราชและ[[อำเภอนาเชือก]]
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
อำเภอนาดูน แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 [[ตำบล]] 94 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|-
||1.||นาดูน || ||(Na Dun) || ||10 หมู่บ้าน|| || || || || || ||6.||หัวดง|| || (Hua Dong) || ||15 หมู่บ้าน
|-
||2.||หนองไผ่|| || (Nong Phai) || ||8 หมู่บ้าน|| || || || || || ||7.||ดงยาง|| || (Dong Yang) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||3.||หนองคู || ||(Nong Khu) || ||14 หมู่บ้าน|| || || || || || ||8.||กู่สันตรัตน์|| || (Ku Santarat) || ||9 หมู่บ้าน
|-
||4.||ดงบัง|| || (Dong Bang) || ||9 หมู่บ้าน|| || || || || || ||9.||พระธาตุ|| || (Phra That) || ||8 หมู่บ้าน
||-
||5.||ดงดวน|| || (Dong Duan) || ||10 หมู่บ้าน||
|}
 
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอนาดูนประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 9 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลนาดูน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดูนทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลพระธาตุ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองคูทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงบังทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงดวนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวดงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงยางทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกู่สันตรัตน์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระธาตุ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาดูน)
 
== ลักษณะภูมิประเทศ ==
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอำเภอนาดูนเป็นที่ราบลูกคลื่นสลับกันไม่มีภูเขา ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีป่าไม้เบญจพรรณเหลือบ้างเล็กน้อยทางทิศเหนือและทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ในฤดูแล้งเก็บน้ำไม่อยู่ บางแห่งจะมีดินเกลือปะปนซึ่งมีมากทางทิศตะวันออกและทิศใต้
 
== ลักษณะภูมิอากาศ ==
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม ฤดูฝนมีน้ำเฉลี่ยต่อปีน้อย ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด
 
== การคมนาคม ==
การคมนาคมสามารถเดินทางไปติดต่อกับหมู่บ้านอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ได้สะดวกโดยทางรถยนต์ซึ่งมีถนนลาดยางตัดผ่านหลายสาย นอกจากนั้นยังมีถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้านและต่างอำเภอไปมาสะดวกตลอดปี
 
== ประวัติอำเภอนาดูน ==
5. นายบุญเถิง แพนลิ้นฟ้า บริจากที่ดิน 6 แปลง รวมประมาณ 10 ไร่นอกจากนั้นเป็นที่สาธารณะเลี้ยงสัตว์
</nowiki>
 
== คำขวัญประจำอำเภอนาดูน ==
<nowiki>พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี</nowiki>
 
== อำเภอนาดูน แบ่งเขตการปกครอง ==
กิ่งอำเภอนาดูนได้ยกฐานะเป้นอำเภอนาดูน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2522
ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 
== อาณาเขตอำเภอนาดุนมีอานาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ==
1. ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนาเชือก และอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
3.ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
== ลักษณะภูมิประเทศ ==
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอำเภอนาดูนเป็นที่ราบลูกคลื่นสลับกันไม่มีภูเขา ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน
มีป่าไม้เบญจพรรณ เหลือบ้างเล็กน้อยทางทิศเหนือและทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ในฤดูแล้งเก็บน้ำไม่อยู่ บางแห่งจะมีดินเกลือปะปน
ซึ่งมีมากทางทิศตะวันออกและทิศใต้
== ลักษณะภูมิอากาศ ==
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม ฤดูฝนมีน้ำเฉลี่ยต่อปีน้อย
ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด
<nowiki>ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรมเป็นหลักได้แก่ การทำนาซึ่งอาศัยน้ำฝน ไม่มีชลประทาน
หรือแหล่งน้ำใหญ่ในการเพาะปลูกการทำไร่มันสำปะหลัง การทำไร่อ้อย การเลี้ยงสัตว์
ได้แก่ การเจียรไนพลอย การเย็บผ้า และอื่นๆ</nowiki>
 
== การคมนาคม ==
การคมนาคมสามารถเดินทางไปติดต่อกับหมู่บ้านอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ได้สะดวกโดยทางรถยนต์
จักรยานยนต์ ซึ่งมีถนนลาดยางตัดผ่านหลายสาย นอกจากนั้นยังมีถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้านและต่างอำเภอ
ไปมาสะดวกตลอดปี
== ศิลปวัฒนธรรม ==
ชาวนาดูน มีลักษณะนิสัยจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง รักความสงบ
</nowiki>
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอนาดูน มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอวาปีปทุม]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอปทุมรัตต์]] ([[จังหวัดร้อยเอ็ด]]) และ[[อำเภอวาปีปทุม]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]] และ[[อำเภอยางสีสุราช]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอนาเชือก]]
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
อำเภอนาดูน แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 [[ตำบล]] 94 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|- valign=top
||
{|
||1.||นาดูน (Na Dun) || ||10 หมู่บ้าน|| || || || || || ||6.||หัวดง (Hua Dong) || ||15 หมู่บ้าน
|-
||2.||หนองไผ่ (Nong Phai) || ||8 หมู่บ้าน|| || || || || || ||7.||ดงยาง (Dong Yang) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||3.||หนองคู (Nong Khu) || ||14 หมู่บ้าน|| || || || || || ||8.||กู่สันตรัตน์ (Ku Santarat) || ||9 หมู่บ้าน
|-
||4.||ดงบัง (Dong Bang) || ||9 หมู่บ้าน|| || || || || || ||9.||พระธาตุ (Phra That) || ||8 หมู่บ้าน
|-
||5.||ดงดวน (Dong Duan) || ||10 หมู่บ้าน||
|}
||&nbsp;
|}
 
{{อำเภอจังหวัดมหาสารคาม}}
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม|นาดูน]]
157,016

การแก้ไข