ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

# นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายรมย์ รักปถพีสุวรรณ (อ๊อบ) อายุ 23 ปี
จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
# นายสุวิจักขณ์ โชติกูล (เป๊ป) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
# นางสาวตปาลิน เจริญสุข (ซอย) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ (บอม) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 3 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
ผู้ใช้นิรนาม