ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชลัญจกรประจำรัชกาล"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้)
 
== พระราชลัญจกรประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ==
<center>
<gallery>
ภาพ:Logo01.gif|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 1
ภาพ:Logo02.gif|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 2
ภาพ:Logo03.gif|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 3
</gallery>
</center>
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 1]]''' เป็นรูปปทุม[[อุณาโลม]] มีอักขระ "อุ" แบบอักษรขอมอยู่กลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวอันเป็น พฤกษชาติที่เป็นสิริมงคลในพุทธศาสนา ตราอุณาโลมมีรูปร่างคล้าย[[สังข์]]ทักษิณาวรรต (สังข์เวียนขวา) อยู่ในกรอบ[[ลายกนก]] เริ่มใช้คราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ [[พ.ศ. 2328]]
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 2]]''' เป็นรูป[[ครุฑ]]ยุด[[นาค]] เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ฉิม" ตามความหมายของวรรณคดีไทย คือ พญาครุฑซึ่งในเทพนิยายเทวกำเนิด เป็นเทพองค์หนึ่งที่ทรงมหิทธานุภาพยิ่ง แต่ยอมเป็นเทพพาหนะสำหรับ[[พระนารายณ์]] ปกติอยู่ที่วิมานฉิมพลี ดังนั้นทรงพระกรุณาให้ใช้รูปครุฑยุดนาค เป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ แทนพระบรมนามาภิไธย
 
พระราชลัญจกรทั้ง 3 องค์นี้เดิมเป็นเพียงพระราชสัญลักษณ์ที่ปรากฏในที่ต่างๆ เช่น เงินพดด้วง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชลัญจกรเหล่านี้ขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระมหากษัตริย์ทั้งสามพระองค์เมื่อ [[พ.ศ. 2425]] ตราทั้งหมดเป็นตรากลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร
<center>
 
<gallery>
ภาพ:Logo04.gif|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 4
ภาพ:Logo05.gif|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 5
ภาพ:Logo06.gif|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 6
</gallery>
</center>
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 4]]''' เรียกว่า พระราชลัญจกร[[พระมหาพิชัยมงกุฎ|พระมหามงกุฎ]] ลักษณะเป็นรูปกลมรี ลายกลางเป็นรูป[[พระมหาพิชัยมงกุฎ]] อันเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "[[มงกุฎ]]" ซึ่งเป็นศิราภรณ์สำคัญของพระมหากษัตริย์ อยู่ในเครื่องเบญจราชกุธภัณฑ์ มี[[ฉัตร]]บริวารตั้งขนาบข้างที่ริมขอบทั้งสองข้าง มีพานทองสองชั้นวางพระแว่นสุริยกานต์หรือ[[เพชร]]ข้างหนึ่ง สมุดตำราข้างหนึ่ง รูปพระแว่นสุริยกานต์หรือเพชรนี้มาจากฉายาเมื่อทรงผนวชว่า "วชิรญาณ" ส่วนสมุดตำรามาจากเหตุที่ได้ทรงศึกษาเชี่ยวชาญในทาง[[อักษรศาสตร์]]และ[[ดาราศาสตร์]] องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวนอน กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 6.8 เซนติเมตร
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 5]]''' เรียกว่า พระราชลัญจกรพระเกี้ยวยอด ลักษณะเป็นรูปพระจุลมงกุฎ (หรือ[[พระเกี้ยว]]) เปล่งรัศมีประดิษฐ์บนพานแว่นฟ้า เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลความหมายว่าเป็นศิราภรณ์ชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎ มีฉัตรบริวารตั้งขนาบข้าง ที่ริมขอบทั้งสองข้างมีพานแว่นฟ้าและพระแว่นสุริยกานต์หรือเพชรข้างหนึ่ง วางสมุดตำราข้างหนึ่ง พระแว่นสุริยกานต์หรือเพชรและสมุดตำรานั้น เป็นการเจริญรอยจำลองพระราชลัญจกรประจำพระองค์ [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถ องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวนอน กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 6.8 เซนติเมตร
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 6]]''' เรียกว่า พระราชลัญจกร[[วชิระ|พระวชิระ]] เป็นรูปวชิราวุธ เปล่งรัศมีเป็นสายฟ้า ประดิษฐ์บนพานแว่นฟ้าตั้งอยู่เหนือตั่ง มีฉัตรกลีบบัวตั้งอยู่สองข้าง เป็นสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย "วชิราวุธ" ซึ่งหมายถึง สายฟ้าอันเป็นเทพศาสตราของ[[พระอินทร์]] องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวนอน กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 6.8 เซนติเมตร
<center>
<gallery>
ภาพ:Logo07.gif|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 7
ภาพ:Logo08.gif|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 8
ภาพ:Logo09.gif|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9
</gallery>
</center>
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 7]]''' เรียกว่า พระราชลัญจกรพระแสงศร ลักษณะเป็นรูปพระแสงศร 3 องค์ คือ พระแสงศรพรหมาสตร์ พระแสงศรประลัยวาต พระแสงศรอัคนีวาต อันเป็นเทพอาวุธของ[[พระพรหม]] [[พระอิศวร]] และ[[พระนารายณ์]]ตามลำดับ เหนือราวพาดพระแสงเป็นดวงตรา[[ราชวงศ์จักรี|มหาจักรีบรมราชวงศ์]]ภายใต้[[พระมหาพิชัยมงกุฎ]] เบื้องซ้ายและเบื้องขวาของราวพาดพระแสงตั้ง[[บังแทรก]] สอดแทรกด้วยลายกนกอยู่บนพื้นตอนบนของดวงตรา พระแสงศร 3 องค์นี้ เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ประชาธิปกศักดิเดชน์" ซึ่งมาจากความหมายของศัพท์คำสุดท้ายของวรรคที่ว่า "เดชน์" แปลว่า ลูกศร องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรางากลมรีรูปไข่แนวนอน กว้าง 5.4 เซนติเมตร ยาว 6.7 เซนติเมตร
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 8]]''' ลักษณะเป็นรูป[[พระโพธิสัตว์]]ประทับบนบัลลังก์[[ดอกบัว]] ห้อยพระบาทขวาเหนือบัวบาน (ซึ่งดัดแปลงจากพระราชลัญจกรโพธิสัตว์สวนดุสิตในรัชกาลที่ 5) หมายถึงแผ่นดิน พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูม และมีเรือนแก้วด้านหลังแทนรัศมี มีแท่นรองรับตั้งฉัตรบริวารทั้งสองข้าง เป็นพระราชสัญลักษณ์ของบรมนามาภิไธยว่า "อานันทมหิดล" ซึ่งแปลความว่า เป็นที่ยินดีของแผ่นดิน เพราะพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ใน[[ระบอบประชาธิปไตย]] ด้วยความยินดีของอเนกนิกรชาวไทย ประหนึ่งพระโพธิสัตว์เสด็จมาประทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทวยราษฎร์ทั้งมวล องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร
ผู้ใช้นิรนาม