ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทนาคพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ช่วยดูหน่อย}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ปราสาทนาคพัน''' (Neak Pean) เขมรออกเสียงว่า "เนียกปวน" เป็นปราสาทที่สร้างอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยมีบ่อน้ำล้อมรอบภขนาดเล็ก 4 บ่ออยู่ทั้งสี่ด้าน ตามทิศ
 
และอีก 1 บ่อใหญ่ตรงกลาง จัดสร้างตามคติความเชื่อของพลังอำนาจ
ที่ฐานของปราสาท สร้างเป็นบันไดวนโดยรอบลดหลั่นลงไปจนถึงก้นสระ บันไดขั้นสุดท้ายมีนาค 7 เศียร 2 ตัว ขดรอบฐานของปราสาทโดยหันด้านหัวไปทางทิศตะวันออก ส่วนด้านหางวนอ้อมฐานมาบรรจบกันทางทิศตะวันตก
ทั้ง 4 ได้แก่ ดินน้ำลมไฟ และจากการสืบประวัติที่มาของการสร้างปราสาท
 
เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นสถานพยาบาล ในอดีต
ปราสาทนาคพันสร้างตามความเชื่อทั้งศาสนาพุทธมหายานและฮินดู กล่าวคือ ตัวปราสาทกลางสระเปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาล โดยบ่อน้ำทั้ง 4 ด้านเปรียบเสือนมหาสมุทรทั้ง 4
 
{{โครง}}
 
 
[[หมวดหมู่:ประเทศกัมพูชา]]
13

การแก้ไข