ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารเฮริฟอร์ด"

Image:Hereford cathedral 018.JPG|หัวเสาแกะสลักแบบโรมาเนสก์
Image:Hereford cathedral 020.JPG|แท่นบูชาภายใน[[ชาเปลพระแม่มารี]] (Lady Chapel)
Image:Hereford cathedral 023.JPG|[[อนุสาวรีย์อนุสรณ์ผู้ตาย]]
Image:Hereford cathedral 031.JPG|[[คริพต์]]
Image:Hereford cathedral 019.JPG|[[อ่างศีลจุ่ม]]แบบโรมาเนสก์
47,914

การแก้ไข