ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ป้ายรวมออก)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''การผังเมือง''' (City/Town Planning) หรือ '''สถาปัตยกรรมผังเมือง''' เป็นศาสตร์หนึ่ง เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชา เช่น การวางแผน [[กฎหมาย]] [[สถาปัตยกรรม]] [[สังคมศาสตร์]] [[เศรษฐศาสตร์]] [[สิ่งแวดล้อม]] [[วิศวกรรมจราจร]] เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย กฎหมาย เกณฑ์ ระเบียบ การจัดวางผังและแผนการใช้พื้นที่ของเมือง ชุมชน โครงข่ายการจราจร
 
ผู้จัดทำผังเมือง เรียกว่า [[นักผังเมือง]] การวางผังเมืองมีหลายระดับ ตั้งแต่ [[ผังชุมชน]] [[ผังเมืองเฉพาะ]] [[ผังเมืองรวม]] [[ผังภาค]] จนถึง[[ผังประเทศ]] โดยมีความละเอียดของการวางแผนที่ต่างกัน จากการออกแบบกายภาพ การใช้ที่ดิน(กำหนดโดยการใช้สี เช่น สีแดง หมายถึงย่านพานิชยกรรม สีเหลือง หมายถึงที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย เป็นต้น) ความหนาแน่น โครงข่าย/[[ระบบจราจรและขนส่ง]] หรือพื้นที่สีเขียว/[[สวนสาธารณะ]] มักมีประกาศกฎเกณฑ์ประกอบแผนในรูปกฎหมายประกอบอยู่ด้วย
ผู้ใช้นิรนาม