ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
| group1 = [[มหาวิทยาลัยรัฐ|สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| list1 = [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาสารคาม (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาสารคาม (ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|รามคำแหง]] • [[คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
 
| group2 = [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ|สถาบันอุดมศึกษา <br /> ในกำกับของรัฐ]]
| list2 = [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ขอนแก่น]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|จุฬาลงกรณ์]] • [[คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|เชียงใหม่]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ|ทักษิณ]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ธรรมศาสตร์]] • [[คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา|บูรพา (ดนตรีและการแสดง)]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|บูรพา (ศิลปกรรมศาสตร์)]]• [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา|พะเยา]] • [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล|มหิดล (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล|มหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|ศรีนครินทรวิโรฒ]] • [[คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร (จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)]] • [[คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร (ดุริยางคศาสตร์)]] • [[คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร (มัณฑนศิลป์)]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร (วิทยาลัยนานาชาติ)]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์]] • [[สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา]]
 
| group3 = [[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]]
 
| group5 = [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]]
| list5 = [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ|กรุงเทพ]] • [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี|กรุงเทพธนบุรี]] • [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์|ธุรกิจบัณฑิตย์]] • [[วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ|พายัพ (วิทยาลัยดุริยศิลป์)]] • [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต|รังสิต (วิทยาลัยดนตรี)]] • [[มหาวิทยาลัยรังสิต|รังสิต (ดิจิทัลอาร์ต)]] • [[คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต|รังสิต (ศิลปะและการออกแบบ)]] • [[คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม|ศรีปทุม]] • [[มหาวิทยาลัยสยาม|สยาม]]
 
| group7 = สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง <br /> นอกสังกัด[[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)|กระทรวงศึกษาธิการ]]
475

การแก้ไข