พิธีสำเร็จการศึกษา

พิธีสำเร็จการศึกษา หมายถึง การมอบใบประกาศณียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งอาจรวมถึงพืธีการที่เกียวข้อง ซึ่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาได้รับปริญญาจากอะซีม เพรมจีในงานรับปริญญาที่ISB

ดูเพิ่ม

แก้